Miljö

Miljö är en hjärtefråga för oss på Halmstad City Airport där vi kontinuerligt arbetar med miljö och hållbarhet i vår egen verksamhet 

solceller miljö

På vårt 390 kvm terminaltak har vi 223 stycken solcellspaneler som beräknas generera ca 53 000 kwh/år.

På Halmstads City Airport pågår ett kontinuerligt miljöarbete. Klimatvänligare markfordon och miljöanpassad halkbekämpning är några av våra senaste åtgärder. För oss handlar miljö- och hållbarhet inte bara om luftutsläppen utan även det som sker på marken. Därför har vi självklart en miljöpolicy och en miljöhandbok.

Flygplatsen är av riksintresse för kommunikations- och transportsektor. Detta skydd innebär att hänsyn måste tas till flygplatsens långsiktiga utbyggnadsbehov vid den fysiska planeringen.

Halmstads flygplats är en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Flygplatsen är tillståndsprövad enligt miljöbalken och har tillstånd och villkor för verksamheten.

Halmstad Flygplats AB har tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid Halmstad flygplats omfattande högst 15 900 flygrörelser per år, varav högst 14 700 i civil luftfart och av dessa högst 9 900 rörelser med lätta flygplan, samt högst 1 200 flygrörelser i militär luftfart och av dessa högst 150 rörelser med stridsflygplan.

2019 uppgick antalet flygplansrörelser på Halmstad City Airport till 9520, varav civilt 2 634 över 5,7 ton, 6 649 under 5,7 ton samt 237 militärara rörelser. All trafik som flygplatsbolaget ansvarar för övervakas kontinuerligt.

Flygplatsområdet är klassat som skyddsobjekt.

Tillsynsmyndighet för flygplatsbolagets verksamhet är Länsstyrelsen i Hallands Län.

Flygplatsbolaget har ett av myndigheten godkänt kontrollprogram för att efterleva tillståndet och villkoren flygplatsen har. Flygplatsbolaget lämnar varje år in en miljörapport för att visa att tillstånd, villkor och andra krav efterföljs.

Halmstad Flygplats AB har som mål att vara 100% fossilfria årskiftet 2023/2024.

Jonas Svensson är Miljö- och kvalitetsansvarig på flygplatsen.

Bullerärenden kan registreras via ett särskilt formulär eller direkt till Jonas på telefon eller via e-post.
Tfn: 035-18 26 06 , e-post: jonas.svensson@halmstad.se