Händelserapportering

Avvikelserapportering skall ske för att säkerställa att händelser och avvikelser som sker på flygplatsen utreds och åtgärdas, så att de inte händer igen. 

För att lokalisera fel och brister i vår verksamhet och våra arbetsrutiner så är vi tacksamma för alla avvikelser som rapporteras in till oss. Detta för att hålla en hög nivå på flygsäkerhet och allt annat som berör flygplatsen i stort.

Avvi­kel­se­rap­port ska läm­nas när:
•Avvikelser från, för flyg­plat­sen och verk­sam­he­ten, beskrivna ruti­ner och procedurer
•Hän­del­ser som hade kun­nat leda till till­bud med säkerhetspåverkan
•Bris­ter i system och anläggningar på flygplatsen
•Have­rier, tillbud och inci­den­ter
•Före­komst av vilt och fågel på flygplatsområdet
•Hän­delse som med­fört eller som skulle kun­nat leda till stör­ningar och/eller påverka flygsäkerheten.
•Ska­dor på flyg­plan, bygg­na­der och på anläggningen.
•Olycks­fall vid/på flygplatsen.

Lämna din händelserapportering här.